කේ. එම්. ඩී. එස්. ජයතිලක

සම්භාවිතාව

කර්තෘ: කේ.එම්.ඩී.එස්. ජයතිලක

ප්‍රකාශනය: ලක්වා ප්‍රකාශකයෝ © 2012, ISBN: 978-955-1665-28-5, ප්‍රමාණය A5 පිටු 296

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය – සම්භාවිතාව

රු 590.00

1 in stock

Description

පරිපාලනයේ දී තීරණ ගැනීමට මග පෙන්වා දෙන විෂය සංඛ්‍යානයයි. සංඛ්‍යානයේ සියලු මූලධර්ම සපයන්නා සම්භාවිතාවයි.

මෙම ග්‍රන්ථයෙහි, සම්භාවිතාව විෂයය පිළිබඳව මූලික ම අවස්ථාවෙන් ආරම්භ කර විශාල උදාහරණ ප්‍රමාණයක් ඇසුරින් සරලව, ස්වයං අධ්‍යයනය සඳහා මග පෙන්වා ඇත. අත්වැලක් මගින් ගැටලු විසඳීමට අවශ්‍ය උපකාරය වැඩි දුරටත් ලබා දී ඇත.

Additional information

Weight 0.35 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 2 cm
WRITER

කේ. එම්. ඩී. එස්. ජයතිලක

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සම්භාවිතාව”

Your email address will not be published. Required fields are marked *