සංයුක්ත ගණිතය 13 වසර පළමු වාර විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය 13 වසර පළමු වාර විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර

පිටු ගණන : 110

මාධ්‍ය :  සිංහල

රු 825.00

Description

මෙය ආනන්ද, රාජකීය, මහානාම , විශාඛා, දේවි බාලිකා යන විද්‍යාලවල සංයුක්ත ගණිතය 13 වසර පළමු වාර විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර එක්කර සාදා ඇත. 2015 සිට මේ දක්වා විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර අඩංගු වේ.

වෙනත් වසරවල විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර ලබා ගැනිමට අමතන්න – 0112818187

Additional information

Weight 0.275 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1 cm