අජිත් විමංඝ විජේසිංහ

සංයුක්ත ගණිතය විවරණය 2013

කර්තෘ: අජිත් විමංඝ විජේසිංහ

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ © 20‍14, ISBN: 978-955-54963-5-3, ප්‍රමාණය A4 පිටු 114

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය – විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර විවරණය 2013

රු 450.00

4 in stock

Description

උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය 2013 වසරේ පැවැති විභාගයේ නව සහ පැරැණි නිර්දේශ දෙකහි ම ප්‍රශ්න පත්‍ර මෙහි සම්පූර්ණයෙන් විවරණය කර ඇත.

Additional information

Weight 0.29 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 0.8 cm
WRITER

අජිත් විමංඝ විජේසිංහ