අජිත් විමංඝ විජේසිංහ

සංඛ්‍යානය

ප්‍රකාශනය: සමුද්‍ර පොත් ප්‍රකාශකයෝ © 2015, ISBN: 978-955-680-375-4, ප්‍රමාණය A5 පිටු 108

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය – සංඛ්‍යානය

රු 275.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය විෂයෙහි එන සංඛ්‍යානය යන විෂය කොටස මෙම පොත මගින් ආවරණය වේ.

Additional information

Weight 0.265 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 0.5 cm
WRITER

අජිත් විමංඝ විජේසිංහ