කේ. එම්. ඩී. එස්. ජයතිලක

සංකරණ හා සංයෝජන

කර්තෘ: කේ.එම්.ඩී.එස්. ජයතිලක

ප්‍රකාශනය: ලක්වා ප්‍රකාශකයෝ © 2013, ISBN: 978-955-1605-20-9, ප්‍රමාණය A5 පිටු 168

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය – සංකරණ හා සංයෝජන

රු 460.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය විෂය නිර්දේශය යටතේ එන සංකරණ හා සංයෝජන පිළිබඳව මෙම පොතෙන් විස්තර කර ඇත.

Additional information

Weight 0.23 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 1.5 cm
WRITER

කේ. එම්. ඩී. එස්. ජයතිලක

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සංකරණ හා සංයෝජන”

Your email address will not be published. Required fields are marked *