අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

සංකරණ සංයෝජන සම්භාවිතාව සහ සංඛ්‍යානය

ප්‍රකාශනය:  අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව 2014,  ප්‍රමාණය A5, පිටු 340

අන්තර්ගතය: සංකරණ සංයෝජන සම්භාවිතාව සහ සංඛ්‍යානය

රු 170.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ ගණිතය විෂයට අදාළව ඇති සංකරණ සංයෝජන, සම්භාවිතාව සහ සංඛ්‍යානය කොටස් මෙමගින් ආවරණය වේ.

Additional information

Weight 0.425 kg
Dimensions 21 × 14 × 1.8 cm
WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව