අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

සංකරණ සංයෝජන සම්භාවිතාව සහ සංඛ්‍යානය

ප්‍රකාශනය:  අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව 2014,  ප්‍රමාණය A5, පිටු 340

අන්තර්ගතය: සංකරණ සංයෝජන සම්භාවිතාව සහ සංඛ්‍යානය

රු 170.00

2 in stock

Description

උසස් පෙළ ගණිතය විෂයට අදාළව ඇති සංකරණ සංයෝජන, සම්භාවිතාව සහ සංඛ්‍යානය කොටස් මෙමගින් ආවරණය වේ.

Additional information

Weight 0.425 kg
Dimensions 21 × 14 × 1.8 cm
WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව