අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

ශුද්ධ ගණිතය

කර්තෘ : එස්. එල්. ග්‍රීන්

ප්‍රකාශනය:  අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව 2009,  ප්‍රමාණය A5, පිටු 174

අන්තර්ගතය: ශුද්ධ ගණිතය

රු 662.00

Out of stock

Description

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති මෙය අතිරේක කියවීම් පොතකි. මෙහි උසස් පෙළ ශුද්ධ ගණිතයට අදාළ විෂය කොටස් අන්තර්ගත වේ.

Additional information

Weight 0.85 kg
Dimensions 21 × 14 × 4 cm
WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව