කේ. එම්. ඩී. එස්. ජයතිලක

වෘත්ත චලිතය

කර්තෘ: කේ.එම්.ඩී.එස්. ජයතිලක

ප්‍රකාශනය: ලක්වා ප්‍රකාශකයෝ © 2012, ISBN: 978-955-97779-8-X, ප්‍රමාණය A5 පිටු 212

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය – වෘත්ත චලිතය

රු 550.00

Available on backorder

Description

වෘත්තවල චලිත වන සියලු වස්තු පිළිබඳ සොයා බැලීම වෘත්ත චලිතය ලෙස හැඳින්වීමට පුළුවන. මෙම පොතේ සිරස් හා තිරස් වෘත්තවල චලිත වන වස්තු පිළිබඳව පුළුල් ලෙස සාකච්ඡා කොට ඇත. සිසුන්ට ඉගෙනීම පහසු කිරීම සඳහා විවිධාකාරයේ උදාහරණ විශාල ප්‍රමාණයක් ඇතුළත් කොට ඇත. මූලධර්ම ඇසුරින් ගැටලුවක් සාකච්ඡා කොට අවසන් විසඳුමට ළඟා වන ආකාරය අත්වැලක් ඇසුරින් පෙන්වා ඇත. එමගින්, ගැටලු විසඳීම පමණක් නොව, ඊට අවශ්‍ය වේගය ලබා ගැනීමට ද මග පෙන්වා ඇත.

Additional information

Weight 0.255 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 1.5 cm
WRITER

කේ. එම්. ඩී. එස්. ජයතිලක

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “වෘත්ත චලිතය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *