කේ. එම්. ඩී. එස්. ජයතිලක

වෘත්තය

කර්තෘ: කේ.එම්.ඩී.එස්. ජයතිලක

ප්‍රකාශනය: ලක්වා ප්‍රකාශකයෝ © 2009, ISBN: 978-955-1605-‍16-2, ප්‍රමාණය A5 පිටු 216

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය – වෘත්තය

රු 640.00

Out of stock

Description

වෘත්තවල පොදු ගුණ අධ්‍යයනය කර ඒ ඇසුරින් සෑම වෘත්තයක් ම නිරූපණය කිරීමට එක් සමීකරණයක් ගොඩ නඟා ඇත. වීශ්වයේ ඕනෑම තැනක ඇති වෘත්තයක සමීකරණය දන්නා විට, එහි තොරතුරු ඒ මගින් දැන ගත හැකි ය. මෙම ග්‍රන්ථයේ උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතයට අදාළව වෘත්තය පිළිබඳ සියලු කොටස් ඇතුළත් කොට ඇත.

Additional information

Weight 0.255 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 1.5 cm
WRITER

කේ. එම්. ඩී. එස්. ජයතිලක

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “වෘත්තය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *