දුෂ්‍යන්ත මහබදුගේ

වීජ ගණිතය පදනම් පාඨමාලාව

කර්තෘ: දුෂ්‍යන්ත මහබදුගේ

ප්‍රකාශනය: අගසර © 2018 අට වැනි මුද්‍රණය, ISBN: 978-955-0886-00-5, ප්‍රමාණය A5, පිටු 139

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය – වීජ ගණිතය පදනම් පාඨමාලාව

රු 300.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ හා සාමාන්‍ය පෙළ අතර ඇති විෂය පරතරය පියවමින් උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය හදාරන සිසුන්ගේ සුළු කිරීමේ හැකියාව වර්ධනය කිරීමට මෙම ග්‍රන්ථය සකසා ඇත.

Additional information

Weight 0.155 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 0.8 cm
WRITER

දුෂ්‍යන්ත මහබදුගේ