එම්. බී. රණතිලක

මූලික සංඛ්‍යානය

ප්‍රකාශනය:  ඇස් ගොඩගේ 2018, ISBN: 978-955-30-8791-5, ප්‍රමාණය A5, පිටු 212

අන්තර්ගතය: මූලික සංඛ්‍යානය

රු 450.00

Available on backorder

Description

මෙහි සංඛ්‍යානයට අදාළ මූලික සිද්ධාන්ත  අඩංගු වේ.

Additional information

Weight 0.285 kg
Dimensions 21 × 14 × 1.1 cm
WRITER

එම්. බී. රණතිලක