අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

මූලික ශුද්ධ ගණිතය

කර්තෘ: ඇස්. නඩරාසර්

ප්‍රකාශනය:‍ අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව  © 2016, ප්‍රමාණය A5, පිටු 384

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ ගණිතය: මූලික ශුද්ධ ගණිතය – ත්‍රිකෝණමිතිය, ඛණ්ඩාංක ජ්‍යාමිතය, කලනය, වීජ ගණිතය

රු 235.00

1 in stock

Description

උසස් පෙළ ගණිතය හදාරන්න් සඳහා ශුද්ධ ගණිතය කොටස මෙම පොතෙන් සම්පූර්ණයෙන් ආවරණය කොට ඇත.

Additional information

Weight 0.41 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 2.5 cm
WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “මූලික ශුද්ධ ගණිතය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *