අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

මූලික ශුද්ධ ගණිතය

කර්තෘ: ඇස්. නඩරාසර්

ප්‍රකාශනය:‍ අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව  © 2016, ප්‍රමාණය A5, පිටු 384

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ ගණිතය: මූලික ශුද්ධ ගණිතය – ත්‍රිකෝණමිතිය, ඛණ්ඩාංක ජ්‍යාමිතය, කලනය, වීජ ගණිතය

රු 235.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ ගණිතය හදාරන්න් සඳහා ශුද්ධ ගණිතය කොටස මෙම පොතෙන් සම්පූර්ණයෙන් ආවරණය කොට ඇත.

Additional information

Weight 0.41 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 2.5 cm
WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “මූලික ශුද්ධ ගණිතය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *