අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව, ඒ. එස්. රැම්සේ

මූලික කලනය

කර්තෘ: ඒ. එස්. රැම්සේ

ප්‍රකාශනය:‍ අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව  © 2007, ප්‍රමාණය A5, පිටු 212

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ ගණිතය: කලනය 

රු 115.00

3 in stock

Description

උසස් පෙළ ගණිතය හදාරණ සිසුන්ට මෙන් ම වෙනත් උසස් ගණිත පාඨමාලා හදාරණ සිසුන්ට ද මෙය එක සේ ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇත.

Additional information

WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව, ඒ. එස්. රැම්සේ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “මූලික කලනය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *