අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව ගණිතය

ප්‍රකාශනය: අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව 2013, ප්‍රමාණය A5, පිටු 218

අන්තර්ගතය: පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව – ගණිතය

රු 90.00

Out of stock

Description

ගණිතය විෂය හදාරන සිසු සිසුවියනටත්, ඉංග්‍රීසි පොතපත පරිශීලනයෙන් ගණිතය උගන්වනු ලබන ගුරුවරුන්ටත් ගණිතය විෂය හා බැදුණු උසස් අධ්‍යාපන කටයුතුවල නියැලෙන්නන්ටත් මෙම පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇත.

Additional information

Weight 0.24 kg
Dimensions 21 × 14 × 1 cm
WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව