අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

පාඨශාලා සඳහා නවීන ජ්‍යාමිතිය

කර්තෘ : ක්ලැමන්ට් වී. ඩ්‍යුරල්

ප්‍රකාශනය:  අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව 2013,  ප්‍රමාණය A5, පිටු 600

අන්තර්ගතය: පාඨශාලා සඳහා නවීන ජ්‍යාමිතිය

රු 292.00

Out of stock

Description

මෙය A New Geometry for Schools යන කෘතියෙහි සිංහල පරිවර්තනයයි. මෙහි ජ්‍යාමිතියක සිද්ධාන්ත අඩංගු ය.

Additional information

Weight 0.66 kg
Dimensions 21 × 14 × 3 cm
WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව