අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

පාඨශාලා වීජ ගණිතය

කර්තෘ : එස්. එල්. හෝල්

ප්‍රකාශනය:  අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව 2009,  ප්‍රමාණය A5, පිටු 136

අන්තර්ගතය: පාඨශාලා වීජ ගණිතය III කොටස

රු 136.00

Out of stock

Description

මෙය A School Algebra යන කෘතියෙහි සිංහල පරිවර්තනයයි. මෙහි වීජ ගණිතය සිද්ධාන්ත හා අභ්‍යාස අඩංගු ය.

Additional information

Weight 0.18 kg
Dimensions 21 × 14 × 1 cm
WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව