කේ. එම්. ඩී. එස්. ජයතිලක

ප්‍රක්ෂිප්ත

කර්තෘ: කේ.එම්.ඩී.එස්. ජයතිලක

ප්‍රකාශනය: ලක්වා ප්‍රකාශකයෝ © 2004, ISBN: 978-955-97779-4-7, ප්‍රමාණය A5 පිටු 260

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය – ප්‍රක්ෂිප්ත

රු 650.00

Out of stock

Description

වස්තුවක් සතු ත්වරණය පහළ සිරස දිශාවට ද ප්‍රවේගය වෙනත් දිශාවකට ද ඇති චලිත සියල්ලම එක් පද්ධතියක් ලෙස ගෙන ඒවා සියල්ලම ප්‍රක්ෂිප්ත ලෙස හැඳින්විය හැකි ය. උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය යටතේ එන ප්‍රක්ෂිප්ත කොටස මෙම පොතට ඇතුළත් කොට ඇත.

විෂයය තනිව ම උගත හැකි අයුරින් පොත් සකස් කර ඇත.

විසඳූ ගැටලු විශාල ප්‍රමාණයක් ඇතුළත් කර ඇත.

මූලධර්ම සරලව ඉදිරිපත් කර ඇති අතර පරිසර ආශ්‍රිත සම්බන්ධතාව ද පැහැදිලි කර ඇත.

තර්කනය තුළින් මූලධර්ම ඔස්සේ ගැටලුවට පිවිසී පිළිතුර කරා එළැඹෙන ආකාරය සෑම උදාහරණයක දී ම අත්වැලක් ඇසුරෙන් පෙන්වා ඇත.

Additional information

Weight 0.3 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 2 cm
WRITER

කේ. එම්. ඩී. එස්. ජයතිලක

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ප්‍රක්ෂිප්ත”

Your email address will not be published. Required fields are marked *