අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

න්‍යාස

ප්‍රකාශනය:‍ අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව  © 2018, ප්‍රමාණය B5, පිටු 68

අන්තර්ගතය: න්‍යාස

රු 75.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය 2017 නව විෂය නිර්දේශය සඳහා අදාළ න්‍යාස විෂය කොටස මෙයින් ආවරණය කැරේ.

Additional information

Weight 0.16 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 0.5 cm
WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව