කේ. එම්. ඩී. එස්. ජයතිලක

දෘඪ වස්තුව මත බල සහ සමතුලිතතාව

කර්තෘ: කේ.එම්.ඩී.එස්. ජයතිලක

ප්‍රකාශනය: ලක්වා ප්‍රකාශකයෝ © 2015, ISBN: 978-955-1605-14-8, ප්‍රමාණය A5 පිටු 328

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය – ඒකතල බල පද්ධති දෘඪ වස්තුව මත බල සහ සමතුලිතතාව

රු 750.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය විෂය නිර්දේශයේ ඒකතල බල පද්ධති යටතේ එන දෘඪ වස්තුව මත බල සහ සමතුලිතතාව යන විෂය කොටස් මෙම ග්‍රන්ථයෙන් ආවරණය වේ.

Additional information

Weight 0.375 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 2.5 cm
WRITER

කේ. එම්. ඩී. එස්. ජයතිලක

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “දෘඪ වස්තුව මත බල සහ සමතුලිතතාව”

Your email address will not be published. Required fields are marked *