නිල්මිණී අබේධීර

ත්‍රිකෝණමිතිය

ප්‍රකාශනය: සමුද්‍ර පොත් ප්‍රකාශකයෝ © 2019, ISBN: 978-955-680-846-9, ප්‍රමාණය B5 පිටු 198

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය – ත්‍රිකෝණමිතිය

රු 480.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය විෂයයෙහි එන ත්‍රිකෝණමිතිය යන විෂය කොටස මෙම පොත මගින් ආවරණය වේ.

Additional information

Weight 0.315 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 1.3 cm
WRITER

නිල්මිණී අබේධීර