අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

ඛණ්ඩාංක ජ්‍යාමිතිය

කර්තෘ: ඒ. එස්. රැම්සේ

ප්‍රකාශනය:‍ අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව  © 2007, ප්‍රමාණය A5, පිටු 176

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ ගණිතය: ඛණ්ඩාංක ජ්‍යාමිතිය – සරල රේඛාව, වක්‍ර, වෘත්තය, පරාවලය, ඉලිප්සය, බහුවලය, ධ්‍රැවක ඛණ්ඩාංක

රු 125.00

3 in stock

Description

මෙය උසස් පෙළ ගණිතය හදාරණ සිසුන්ට මෙන්ම ජ්‍යාමිතිය විෂයය ඇතුළත් වෙනත් පාඨමාලා හදාරණ සිසුන්ට ද එක සේ ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇත.

Additional information

WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ඛණ්ඩාංක ජ්‍යාමිතිය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *