අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

ඛණ්ඩාංක ජ්‍යාමිතිය

කර්තෘ: ඒ. එස්. රැම්සේ

ප්‍රකාශනය:‍ අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව  © 2007, ප්‍රමාණය A5, පිටු 176

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ ගණිතය: ඛණ්ඩාංක ජ්‍යාමිතිය – සරල රේඛාව, වක්‍ර, වෘත්තය, පරාවලය, ඉලිප්සය, බහුවලය, ධ්‍රැවක ඛණ්ඩාංක

රු 125.00

Out of stock

Description

මෙය උසස් පෙළ ගණිතය හදාරණ සිසුන්ට මෙන්ම ජ්‍යාමිතිය විෂයය ඇතුළත් වෙනත් පාඨමාලා හදාරණ සිසුන්ට ද එක සේ ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇත.

Additional information

WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ඛණ්ඩාංක ජ්‍යාමිතිය”

Your email address will not be published.