නිල්මිණී අබේධීර

ඛණ්ඩාංක ජ්‍යාමිතිය

ප්‍රකාශනය: සමුද්‍ර පොත් ප්‍රකාශකයෝ © 2019, ISBN: 978-955-680-889-6, ප්‍රමාණය B5 පිටු 178

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය – ඛණ්ඩාංක ජ්‍යාමිතිය

රු 460.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය විෂයයෙහි එන ඛණ්ඩාංක ජ්‍යාමිතිය යන විෂය කොටස මෙම පොත මගින් ආවරණය වේ.

Additional information

Weight 0.305 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 1 cm
WRITER

නිල්මිණී අබේධීර