නිල්මිණී අබේධීර

කලනය

ප්‍රකාශනය: සමුද්‍ර පොත් ප්‍රකාශකයෝ © 2019, ISBN: 978-955-680-847-6, ප්‍රමාණය B5 පිටු 406

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය – කලනය

රු 850.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය විෂයෙහි එන කලනය යන විෂය කොටස මෙම පොත මගින් ආවරණය වේ.

Additional information

Weight 0.635 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 2 cm
WRITER

නිල්මිණී අබේධීර