ඩබ්ලිව්. කේ. හේවගේ

උසස් පෙළ ව්‍යවහාරික ගණිතය – ගති විද්‍යාව

කර්තෘ: ඩබ්ලිව්. කේ. හේවගේ

ප්‍රකාශනය: විරණි ප්‍රකාශකයෝ © 2011, ප්‍රමාණය A5, පිටු 446,

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ ව්‍යවහාරික ගණිතය – ගති විද්‍යාව

රු 1,180.00

21 in stock

Additional information

Weight 0.33 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 2.5 cm
WRITER

ඩබ්ලිව්. කේ. හේවගේ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “උසස් පෙළ ව්‍යවහාරික ගණිතය – ගති විද්‍යාව”

Your email address will not be published. Required fields are marked *