කේ. එම්. ඩී. එස්. ජයතිලක

අසමානතා

කර්තෘ: කේ.එම්.ඩී.එස්. ජයතිලක

ප්‍රකාශනය: ලක්වා ප්‍රකාශකයෝ © 2012, ISBN: 978-955-1605-27-8, ප්‍රමාණය A5 පිටු 216

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය – අසමානතා

රු 640.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය විෂය නිර්දේශයට අදාළ ‘අසමානතා’ පිළිබඳව විශාල උදාහරණ ප්‍රමාණයක් සහිතව මෙම ග්‍රන්ථයෙන් ඉදිරිපත් කර ඇත.

Additional information

Weight 0.27 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 2 cm
WRITER

කේ. එම්. ඩී. එස්. ජයතිලක

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “අසමානතා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *