කේ. එම්. ඩී. එස්. ජයතිලක

අනුක්‍රම සහ ශ්‍රේණි

කර්තෘ: කේ.එම්.ඩී.එස්. ජයතිලක

ප්‍රකාශනය: ලක්වා ප්‍රකාශකයෝ © 2009, ISBN: 978-955-1605-15-5, ප්‍රමාණය A5 පිටු 296

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය – අනුක්‍රම සහ ශ්‍රේණි

රු 640.00

Out of stock

Description

බැංකුවක ස්ථාවර ගිණුම්, ජීවිත රක්ෂණ, දීර්ඝකාලීන පර්යේෂණ තොරතුරු, පරිසරයේ එදිනෙදා අවශ්‍යතාවල දිගුකාලීන තොරතුරු, ආදිය සංඛ්‍යා පද්ධතිය ඇසුරින් සංවිධානය කිරීමෙන්  ශ්‍රේණි විෂය කොටස ජනිත වී ඇත. අනුක්‍රම හා එම විෂය තොරතුරු විශාල උදාහරණ ප්‍රමාණයක් ඇසුරින් මෙම පොතෙන් ඉදිරිපත් කර ඇත.

Additional information

Weight 0.345 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 2 cm
WRITER

කේ. එම්. ඩී. එස්. ජයතිලක

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “අනුක්‍රම සහ ශ්‍රේණි”

Your email address will not be published. Required fields are marked *