කේ. එම්. ඩී. එස්. ජයතිලක

අංශුව මත බල සහ සමතුලිතතාව

කර්තෘ: කේ.එම්.ඩී.එස්. ජයතිලක

ප්‍රකාශනය: ලක්වා ප්‍රකාශකයෝ © 2014, ISBN: 978-955-1605-03-2, ප්‍රමාණය A5 පිටු 280

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය – ඒකතල බල පද්ධති, අංශුව මත බල සහ සමතුලිතතාව

රු 640.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය විෂය නිර්දේශයේ ඒකතල බල පද්ධති යටතේ එන අංශුව මත බල සහ සමතුලිතතාවය යන ගණිත කොටස් මේ ග්‍රන්ථයෙන් සාකච්ඡා කොට ඇත.

Additional information

Weight 0.32 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 2 cm
WRITER

කේ. එම්. ඩී. එස්. ජයතිලක

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “අංශුව මත බල සහ සමතුලිතතාව”

Your email address will not be published. Required fields are marked *