අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව තොරතුරු තාක්ෂණය

ප්‍රකාශනය: අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව 2016, ප්‍රමාණය A5, පිටු 354

අන්තර්ගතය: පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව –  තොරතුරු තාක්ෂණය

රු 423.00

Out of stock

Description

මෙය තොරතුරු තාක්ෂණය සඳහා සම්පාදනය කර ඇති පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාවකි. සිංහල, දෙමළ, ඉංග්‍රීසි යන භාෂා තුනෙන් ම ඉදිරිපත් කර ඇත.

Additional information

Weight 0.485 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 2 cm
WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව