ප්‍රදීප් පල්ලියගුරු

S හා P ගොනුවල රසායනය

ප්‍රකාශනය: ඇස් ගොඩගේ 2010, ISBN: 978-955-30-2076-5 ප්‍රමාණය B5, පිටු 152

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: S හා P ගොනුවල රසායනය

රු 500.00

Available on backorder

Description

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යා විෂය නිර්දේශයේ s සහ p ගොනුවල රසයානය පිළිබඳව මෙහි සාකච්ඡා කෙරේ.

Additional information

Weight 0.28 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 0.8 cm
WRITER

ප්‍රදීප් පල්ලියගුරු