ආරියදාස බියන්විල

s හා p ගොනුවල අකාබනික රසායනය

ප්‍රකාශනය: ‍සමුද්‍ර පොත් ප්‍රකාශකයෝ © 2020, ISBN: 978-955-680-991-6, ප්‍රමාණය B5, පිටු  124

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: s හා p ගොනුවල අකාබනික රසායනය

රු 350.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව විෂය නිර්දේශයේ අකාබනික රසායනය යටතේ s හා p ගොනුවල සියලු ම ප්‍රතික්‍රියා පුහුණුව සහ අභ්‍යාස මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇත.

Additional information

Weight 0.215 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 0.5 cm
WRITER

ආරියදාස බියන්විල