ලක්ෂ්මන් පැලැන්දගේ

d-ගොනුව

ප්‍රකාශනය: ඇස් ගොඩගේ 2016, ISBN: 978-955-30-7104-0 ප්‍රමාණය A5, පිටු 180

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: d-ගොනුව

රු 350.00

1 in stock

Description

මෙම ග්‍රන්ථය තුළ උසස් පෙළ විෂය නිර්දේශයේ d ගොනුවේ රසායනය ඒකකයට අදාළ සියලු ම සිද්ධාන්ත කරුණු ද, බහුවරණ හා රචනා ප්‍රශ්න ද අන්තර්ගත කොට ඇත.

Additional information

Weight 0.225 kg
Dimensions 21 × 14 × 1.2 cm
WRITER

ලක්ෂ්මන් පැලැන්දගේ