රංග ගුණරත්න

Chem Voice 13-I

ප්‍රකාශනය: කෙම්වින්© 2018, ISBN: 978-955-16214-2-1, ප්‍රමාණය A4, පිටු 138

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: Chem Voice 13-I

රු 450.00

Available on backorder

Description

‘Chem Voice’ යනු උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව වාර විභාග හා විභාග පුහුණු පොත් පෙළකි.

මෙම පොත, බහුවරණ ප්‍රශ්න 200කින්, ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්න 08කින් සහ රචනා ප්‍රශ්න 06කින් සමන්විත ය. සියලු ම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු විග්‍රහ ඉදිරිපත් කර ඇත.

Additional information

Weight 0.21 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 0.5 cm
WRITER

රංග ගුණරත්න