ආරියදාස බියන්විල

සමජාතීය සහ විෂමජාතීය කලාප සමතුලිතතාව

ප්‍රකාශනය: ‍ඇස් ගොඩගේ 2015, ISBN: 978-955-30-6410-3, ප්‍රමාණය A4, පිටු 108

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: සමජාතීය සහ විෂමජාතීය කලාප සමතුලිතතාව

රු 350.00

Available on backorder

Description

මෙය උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව-13 ඒකකය වන සමජාතීය සහ විෂමජාතීය කලාප සමතුලිතතාව මුළුමනින්ම ආවරණය වන පරිදි සැකසූ කෘතියකි.

Additional information

Weight 0.295 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 0.5 cm
WRITER

ආරියදාස බියන්විල