හේමචන්ද්‍ර බස්නායක

විද්‍යුත් රසායනය වර්ග කළ බහුවරණ

ප්‍රකාශනය: ‍ඇස් ගොඩගේ 2018, ISBN: 978-955-30-7366-2, ප්‍රමාණය A4, පිටු 108

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: විද්‍යුත් රසායනය වර්ග කළ බහුවරණ ප්‍රශ්න

රු 400.00

Out of stock

Description

ඔබ විද්‍යුත් රසායනයට අදාළ කිසියම් උප ඒකකයක් අවසාන කළ පසු ඊට අදාළව මෙම පොතේ ඇති ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සැපයීමට උත්සහ කරන්න. එය ඔබගේ දැනුම වර්ධනයට මෙන් ම අවශ්‍ය දැනුම ඔබට ලැබී ඇත් ද යන්න දැන ගැනීමට ද වැදගත් වේ.

Additional information

Weight 0.305 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 0.8 cm
WRITER

හේමචන්ද්‍ර බස්නායක