රංග ගුණරත්න

රසායන විද්‍යා විභාග පුහුණු ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටලය

කර්තෘ: රංග ගුණරත්න

ප්‍රකාශනය: කෙම්වින්© 2020, ISBN: 978-955-1621476, ප්‍රමාණය A4

අන්තර්ගතය: රසායන විද්‍යා විභාග පුහුණු ප්‍රශ්නපත්‍ර කට්ටලය

රු 600.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යා නව විෂය නිර්දේශට අදාළ විභාග පුහුණු ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටලයකි, මෙය. උසස් පෙළ විභාගයට ගැලපෙන සම්පූර්ණ පිළිතුරු විග්‍රහයක් ද සහිත ප්‍රශ්න පත්‍ර 3කින් මෙය සමන්විත වේ.

Additional information

Weight 0.415 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1 cm
WRITER

රංග ගුණරත්න