රංග ගුණරත්න

රසායන විද්‍යා විභාග පුහුණු ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටලය

කර්තෘ: රංග ගුණරත්න

ප්‍රකාශනය: කෙම්වින්© 2020, ISBN: 978-955-1621476, ප්‍රමාණය A4

අන්තර්ගතය: රසායන විද්‍යා විභාග පුහුණු ප්‍රශ්නපත්‍ර කට්ටලය

රු 600.00

1 in stock (can be backordered)

Description

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යා නව විෂය නිර්දේශට අදාළ විභාග පුහුණු ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටලයකි, මෙය. උසස් පෙළ විභාගයට ගැලපෙන සම්පූර්ණ පිළිතුරු විග්‍රහයක් ද සහිත ප්‍රශ්න පත්‍ර 3කින් මෙය සමන්විත වේ.

Additional information

Weight 0.415 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1 cm
WRITER

රංග ගුණරත්න