ආරියදාස බියන්විල

රසායන විද්‍යාව (More Practice)

ප්‍රකාශනය: ‍සමුද්‍ර පොත් ප්‍රකාශකයෝ © 2012, ISBN: 978-955-680-088-3, ප්‍රමාණය A4, පිටු 150

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: රසායන විද්‍යාව (More Practice)

රු 375.00

Out of stock

Description

මෙහි රසායන විද්‍යාව ආදර්ශ ප්‍රශ්න සහ විසඳුම් අන්තර්ගත වේ.

Additional information

Weight 0.345 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 0.8 cm
WRITER

ආරියදාස බියන්විල