සංජය මුතුකුඩ

රසායන විද්‍යාව 2016 ප්‍රශ්න පත්‍ර විවරණය

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ © 20‍17, ISBN: 978-955-42131-3-6, ප්‍රමාණය B5 පිටු 124

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව – 2016 ප්‍රශ්න පත්‍ර විවරණය

 

රු 390.00

4 in stock

Description

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව 2016 වසරේ ප්‍රශ්න පත්‍රයහි අංගසම්පූර්ණ විවරණයක් මෙහි අඩංගු වේ.

Additional information

Weight 0.23 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 1 cm
WRITER

සංජය මුතුකුඩ