සංජය මුතුකුඩ

රසායන විද්‍යාව 2015 ප්‍රශ්න පත්‍ර විවරණය

කර්තෘ: සංජය මුතුකුඩ

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ © 20‍16, ISBN: 978-955-42130-2-9, ප්‍රමාණය B5 පිටු 90

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව – 2015 ප්‍රශ්න පත්‍ර විවරණය (සවිස්තරාත්මක)

රු 360.00

4 in stock

Description

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව 2015 වසරේ පශ්න පත්‍රය සඳහා සම්පූර්ණ විවරණය මෙහි අඩංගු වේ. බහුවරණ, ව්‍යුහගත හා රචනා ගැටලු ඇතුළත් ය.

සියලුම ගැටලු සඳහා සවිස්තරාත්මක පැහැදිලි කරීම් ඇතුළත් වේ.

විභාගයේ දී ලකුණු ලබා දුන් පටිපාටියේ (Marking Scheme) ඇතුළත් සියලු ම වැදගත් තොරතුරු අඩංගු කර ඇත.

ස්වයං අධ්‍යයනය කළ හැකි සේ සකස් කර ඇත.

Additional information

Weight 0.19 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 0.8 cm
WRITER

සංජය මුතුකුඩ