ලක්ෂ්මන් පැලැන්දගේ

රසායන විද්‍යාව 2009 විවරණය

ප්‍රකාශනය: ඇස් ගොඩගේ 2009, ISBN: 978-955-30-2226-4 ප්‍රමාණය A4, පිටු 96

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: බහුවරණ, ව්‍යුහගත රචනා, රචනා විවරණය – 2009

රු 400.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව 2009 ප්‍රශ්න පත්‍රයේ බහුවරණ, ව්‍යුහගත රචනා, රචනා ප්‍රශ්න සඳහා අංගසම්පූර්ණ විවරණයක් මෙහි අන්තර්ගත වේ.

ව්‍යුහගත රචනා සහ රචනා ප්‍රශ්න සඳහා සෘජු පිළිතුරු සහ අත්‍යාවශ්‍ය පිළිතුරු පැහැදිලි කිරීම් සහ ලකුණු දීමේ පටිපාටිය ද දක්වා ඇත.

 

Additional information

Weight 0.25 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 0.8 cm
WRITER

ලක්ෂ්මන් පැලැන්දගේ