ආනන්ද අතුකෝරල

රසායන විද්‍යාව 2007 පිළිතුරු විග්‍රහය

ප්‍රකාශනය: ‍ලක්වා 2008 , ISBN: 978-955-1605-13-1, ප්‍රමාණය A4, පිටු 90

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව – 2007 පිළිතුරු විග්‍රහය

රු 330.00

3 in stock

Description

මෙහි රසායන විද්‍යාව 2007  ප්‍රශ්න පත්‍රය සහ එහි පිළිතුරු විග්‍රහය අන්තර්ගත වේ.

Additional information

Weight 0.235 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 0.5 cm
WRITER

ආනන්ද අතුකෝරල