ලක්ෂ්මන් පැලැන්දගේ

රසායන විද්‍යාව 2000 විවරණය

ප්‍රකාශනය: ඇස් ගොඩගේ 2014, ISBN: 978-955-30-5184-4 ප්‍රමාණය A4, පිටු 136

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: බහුවරණ විවරණය – 2000

රු 400.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව 2000 ප්‍රශ්න පත්‍රයේ බහුවරණ ප්‍රශ්න සඳහා අංගසම්පූර්ණ විවරණයක් මෙහි අන්තර්ගත වේ.

ආදර්ශ බහුවරණ ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු ද මෙහි අන්තර්ගත කොට ඇත.

Additional information

Weight 0.355 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 0.8 cm
WRITER

ලක්ෂ්මන් පැලැන්දගේ