රසායන විද්‍යාව 12 වසර පළමු වාර විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව 12 වසර පළමු වාර විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර

පිටු ගණන : 62

මාධ්‍ය :  සිංහල

රු 465.00

Description

මෙය ආනන්ද, රාජකීය,දේවි බලිකා යන විද්‍යාල වල රසායන විද්‍යාව 12 වසර පළමු වාර විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර එක්කර සාදා ඇත. 2017 සිට  මේ දක්වා (නව නිර්දේශය) විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර අඩංගු වේ.

වෙනත් වසරවල විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර ලබා ගැනිමට අමතන්න – 0112818187

Additional information

Weight 0.47 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1 cm