ආරියදාස බියන්විල

රසායන විද්‍යාව 1 කොටස

ප්‍රකාශනය: ‍ඇස් ගොඩගේ 2010, ISBN: 978-955-30-2696-5, ප්‍රමාණය B5, පිටු 112

අන්තර්ගතය:  රසායන විද්‍යාව – I කොටස (පරමාණුව පිළිබඳ සංකල්ප, ආවර්තිතාව, බන්ධන රසායනය, සම්ප්‍රයුක්තතාව)

රු 350.00

Out of stock

Description

මෙහි පරමාණුව පිළිබඳ සංකල්ප, ආවර්තිතාව, බන්ධන රසායනය, සම්ප්‍රයුක්තතාව යනාදිය පිළිබඳව සිද්ධාන්ත සහ ආදර්ශ විභාග ප්‍රශ්න අඩංගු වේ. මෙම කෘතිය සරල මට්ටමේ සිට සංකීර්ණ මට්ටම දක්වා ගලායන පරිදි සකසා ඇත.

Additional information

Weight 0.195 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 0.5 cm
WRITER

ආරියදාස බියන්විල