අමිල සේනාධීර

රසායන විද්‍යාව සහ පරිසරය

කර්තෘ: අමිල සේනාධීර

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ  © 2013, ප්‍රමාණය A5, පිටු 64

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: රසායන විද්‍යාව සහ පරිසරය

රු 200.00

7 in stock

Description

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යා විෂය නිර්දේශයේ පාරිසරික රසායන විද්‍යාවට අදාළ සියලු ම සිද්ධාන්ත ආවරණය වන පරිදි මෙම ග්‍රන්ථය සකස් කර ඇත. ඒ හා සබැඳි ගණනය කිරීම් ද අදාළ තන්හි නිවැරැදිව ඉදිරිපත් කර ඇත.

 

Additional information

Weight 0.11 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 0.5 cm
WRITER

අමිල සේනාධීර