ආරියදාස බියන්විල

රසායන විද්‍යාව සහ නැනෝ තාක්ෂණය

ප්‍රකාශනය: ඇස් ගොඩගේ 2009, ISBN: 978-955-30-4459-4 ප්‍රමාණය A5, පිටු 88

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: රසායන විද්‍යාව සහ නැනෝ තාක්ෂණය

රු 300.00

1 in stock

Description

මෙහි රසායන විද්‍යාවට අදාළව නැනෝ තාක්ෂණය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරයි.

Additional information

Weight 0.13 kg
Dimensions 21 × 14 × 0.5 cm
WRITER

ආරියදාස බියන්විල