රංග ගුණරත්න

රසායන විද්‍යාව විවරණය 2019

කර්තෘ: රංග ගුණරත්න

ප්‍රකාශනය: කෙම්වින්© 2020, ISBN: 978-955-1621-54-4, ප්‍රමාණය A4, පිටු 152

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: බහුවරණ, ව්‍යුහගත රචනා, රචනා විවරණය – 2019

රු 600.00

3 in stock (can be backordered)

Description

උසස් පෙළ රසායනවිද්‍යාව 2019  ප්‍රශ්න පත්‍රයේ බහුවරණ, ව්‍යුහගත රචනා, රචනා ප්‍රශ්න සඳහා අංගසම්පූර්ණ විවරණයක් මෙහි අන්තර්ගත වේ.

බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය සඳහා පිළිතුරු විවරණය සමඟ ආශ්‍රිත පසුගිය ප්‍රශ්න ද ඉදිරිපත් කර ඇත.

ව්‍යුහගත රචනා සහ රචනා ප්‍රශ්න සඳහා සෘජු පිළිතුරු සහ අත්‍යාවශ්‍ය පිළිතුරු පැහැදිලි කිරීම් සහ ලකුණු දීමේ පටිපාටිය ද දක්වා ඇත.

දැනුම ඇගයීමේ බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රයක් ද මෙහි අන්තර්ගත කොට ඇත.

2020 විවරණය

Additional information

Weight 0.23 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1 cm
WRITER

රංග ගුණරත්න