රසායන විද්‍යාව විවරණය 2017

කර්තෘ: ලක්ෂ්මන් පැලැන්දගේ

ප්‍රකාශනය: ඇස් ගොඩගේ 2018, ISBN: 978-955-30-8610-5 ප්‍රමාණය A4, පිටු 160

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: බහුවරණ, ව්‍යුහගත රචනා, රචනා විවරණය – 2017

රු 600.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව 2017 ප්‍රශ්න පත්‍රයේ බහුවරණ, ව්‍යුහගත රචනා, රචනා ප්‍රශ්න සඳහා අංගසම්පූර්ණ විවරණයක් මෙහි අන්තර්ගත වේ.

ව්‍යුහගත රචනා සහ රචනා ප්‍රශ්න සඳහා සෘජු පිළිතුරු සහ අත්‍යාවශ්‍ය පිළිතුරු පැහැදිලි කිරීම් සහ ලකුණු දීමේ පටිපාටිය ද දක්වා ඇත.

ස්වාධ්‍යයන අභ්‍යාස මාලාවක් ද මෙහි අන්තර්ගත කොට ඇත.

Additional information

Weight 0.375 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 0.8 cm