ලක්ෂ්මන් පැලැන්දගේ

රසායන විද්‍යාව වාර විභාග අත්වැල 13 වසර

ප්‍රකාශනය: ඇස් ගොඩගේ 2015, ISBN: 978-955-30-6048-8 ප්‍රමාණය A4, පිටු 184

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: රසායන විද්‍යාව වාර විභාග අත්වැල 13 වසර

රු 650.00

Available on backorder

Description

මෙහි 13 වසර වාර විභාග ඉලක්ක කර සකස් කරන ලද ආදර්ශ පත්‍ර 8ක් පිළිතුරු සමග අන්තර්ගත වේ.

Additional information

Weight 0.48 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1 cm
WRITER

ලක්ෂ්මන් පැලැන්දගේ